Què és el SII?

El Sistema d’Informació Intern o de denúncies està regulat per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

És un mitjà a través del qual es poden tramitar les denuncies sobre fets que puguin tenir caràcter delictiu, constituir una infracció administrativa o d’un incompliment de la legislació vigent o de la normativa interna sempre que es tingui constància de la seva veracitat i no siguin un simple rumor. Fer una denúncia falsa constitueix en sí mateix un delicte.

El que es contempla en la norma és:

• Accions o omissions constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.

• En qualsevol cas, infraccions greus o molt greus que suposin menyscapte a la Hisenda pública i la Seguretat Social.

• Infraccions de Dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina.

L’escola també admetrà:

• Les denúncies de faltes greus o molt greus al compliment del Codi Ètic de l’escola, de les normes de funcionament intern i qualsevol altre potencial delicte.

No s’inclou:

• Informacions classificades, subjectes a secret professional (metges i advocats), confidencialitat de cossos i forces de seguretat, secret de deliberacions judicials.

• No s’admetran comunicacions com: informacions de conflictes exclusivament interpersonals, informacions ja disponibles al públic o rumors, informacions que no entrin a l’àmbit material d’infraccions de la llei.

Els sistemes per fer servir aquest mitjà són:

· Formulari al web de l’escola (linkar també aquí)

La finalitat de la norma és protegir les persones que, en un context laboral o professional tinguin coneixement d’infraccions greus o molt greus i les comuniquin mitjançant aquest canal. És per això que les informacions poden ser anònimes. Recordeu que si no són veritat constitueixen un delicte per part del denunciant.

Teniu a la vostra disposició el document informatiu: “Política de cultura d’Informació i del Sistema Intern d’Informació”.

IMPORTANT: Aquest no és canal per queixes, conflictes, aclariments quotidians pedagògics o del dia a dia de l’escola, o el que el sentit comú ens indicava fins ara que calia fer a traves dels tutors o tutores que continuen sen la via directa de comunicació família escola.